Podmínky použití služby

 

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na služby poskytované prostřednictvím stránek netshare.cz, dostupné na adrese (URL) www.netshare.cz (dále jen "Služby") a na vztah mezi:

Společností CloudNet s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 233608, IČO: 03557111, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to jako poskytovatelem těchto Služeb

(dále jen "Poskytovatel"),

a

Vámi, a to jako příjemcem a uživatelem těchto služeb

dále jen "Uživatel")

1. Užíváním Služeb Uživatel přijímá znění těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat. Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Uživatele užívat Služby v souladu s platnými právními předpisy.

 

2. Služby jsou "službami informační společnosti" ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZNSIS") a Poskytovatel je "poskytovatelem služby" ve smyslu ust. § 2 písm. d) ZNSIS. Službami se rozumí:

(a) poskytování volného prostoru pro ukládání dat v podobě souborů (obsahu) Uživatelem v rámci jeho uživatelského účtu, tedy ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 ZNSIS,

(b) umožnění přístupu k těmto souborům (obsahu) jiným Uživatelům, tzv. sdílení, jestliže je to Uživatelem v postavení poskytovatele obsahu umožněno,

(c) poskytování souvisejících doplňkových služeb, jako je zejména poskytování uživatelského rozhraní pro správu stránek nebo vyhledávání a přístup k souborům (obsahu) ze strany Uživatele a třetích osob.

 

3. Pro vyloučení pochybností není Službou především zpřístupňování jakéhokoliv obsahu ze strany Poskytovatele Uživatelům nebo třetím osobám.

 

4. V rámci využívání Služeb se Uživatel zavazuje dodržovat následující podmínky:

(a) Uživatel se zavazuje, že nebude v rámci Služby rozmnožovat, zpřístupňovat nebo jakkoliv jinak nakládat se soubory (obsahem) způsobem, kterým by byla dotčena práva třetích osob, a to včetně práv z duševního vlastnictví. Zejména se Uživatel zavazuje, že nebude bez souhlasu či licence oprávněné osoby zpřístupňovat v rámci Služby cizí autorská díla nebo jiný obsah chráněný autorským právem.

(b) Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Služby k páchání trestné činnosti ani k navádění nebo napomáhání k trestné činnosti jinými osobami či k její organizaci.

 

5. V případě, že Uživatel zjistí, že (I) dochází k porušování podmínek užívání Služby dle čl. 4, písm. (a) či (b) těchto Podmínek nebo (II) že existuje důvodné podezření, že k takovému porušování dochází, je Uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli, a to prostřednictvím elektronické pošty, přičemž kontaktní adresou je email info@netshare.cz.

 

6. Tyto Podmínky, zejména pak výše uvedený čl. 4, se Uživatel zavazuje dodržet v rozsahu a s ohledem na právo České republiky a dále právo země nebo území, ze kterého Uživatel ke Službě přistupuje.

 

7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel Služby s ohledem na ust. § 6 písm. ZNSIS není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti či okolnosti poukazující na protiprávní povahu či obsah ukládaných souborů.

 

8. Poskytovatel má právo i bez předchozího upozornění Uživatele či třetích osob odstranit (smazat) ze Služby jakékoliv soubory (obsah), které jsou zde uložené, a to bez ohledu na jejich povahu.

 

9. Uživatel odpovídá Poskytovateli za dodržování podmínek Služby a zavazuje se Poskytovateli nahradit škodu, která vznikne v důsledku porušení Podmínek užívání Služby Uživatelem. Škodou se zejména rozumí pravomocné uložení povinnosti Poskytovateli spočívající v úhradě peněžitého plnění třetí straně v důsledku nebo v souvislosti s jednáním nebo opomenutím Uživatele, kterým Uživatel porušil tyto Podmínky.

 

10. Zaregistrováním do Služby a poskytnutím své emailové adresy Poskytovateli Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se Poskytovatele, jakož i výrobků a služeb třetích osob. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, jež je umístěn v zápatí každého emailu, který takové obchodní sdělení obsahuje.

 

11. V případě, že při registraci do Služby zpřístupní Uživatel Poskytovateli své osobní údaje, vztahují se na ně tyto zásady ochrany osobních údajů:

(a) Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s podmínkami danými právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas.

(b) Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány za účelem poskytování Služby a nezbytné komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

(c) Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

(d) Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

(e) V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ.

(f) Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel.

(g) Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

 

12. Placený účet

 

a) Uživatel Služby je oprávněn zakoupit prémiový účet, a to zaplacením poplatku dle aktuálního ceníku a nabídky zveřejněné k okamžiku zaplacení na webových stránkách Služby. Zadáním objednávky a řádným uhrazením plné ceny zvoleného prémiového účtu tak vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jež se řídí těmito Podmínkami a aktuální nabídkou Poskytovatele.

b) Uživatel je po zakoupení prémiového účtu a přihlášení na webu Služby oprávněn po dobu platnosti prémiového účtu využívat dodatečné prémiové služby portálu Poskytovatele dle nabídky platné v okamžiku zakoupení prémiového účtu. Jedná se zejména o službu stahování dat ze služby neomezenou rychlostí a přednostní uživatelskou podporu.

c) Platnost prémiového účtu je časově neomezená.

d) Náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany Uživatele nejsou zahrnuty v platbě za prémiový účet. V platbě Poskytovateli jsou však zahrnuty náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany Poskytovatele.

e) Náklady na dodání produktu jsou 0,- Kč. Zakoupený kredit je automaticky přičten k zůstatku kreditu na účtu Uživatele.

 

13. Reklamační řád

 

a) Veškeré úkony související s reklamací, jako zejména nahlášení reklamace a odpověď na reklamaci, jsou prováděny výhradně elektronicky, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@netshare.cz. Uživatel je při nahlášení reklamace povinen uvést své přihlašovací jméno, číslo reklamované transakce a popsat důvod reklamace. V případě nesplnění těchto podmínek bude Uživatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že Uživatel požadované informace nedoplní, reklamační řízení nebude zahájeno z důvodu nedostatečných informací.

b) Uživatel není oprávněn požadovat uhrazení, vrácení či kompenzaci platby za prémiový účet, a to i ani v případě ukončení provozu služby ze strany Poskytovatele, zrušení či omezení dostupnosti služby nebo zrušení či zablokování účtu kteroukoliv smluvní stranou. Uživatel taktéž není oprávněn požadovat kompenzaci v případě zrušení či zablokování účtu ze strany Poskytovatele v důsledku porušení těchto Podmínek Uživatelem.

c) V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), má dle ust. § 53 odst. 7 OZ právo odstoupit od smluvního vztahu bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od jeho uzavření. Odstoupení od smluvního vztahu je však možné pouze v případě, že ze strany Uživatele nebylo dosud zahájeno využívání rozšířených služeb poskytovaných prémiovým účtem. Bylo-li plnění smluvního vztahu Uživatelem zahájeno (využíváním služeb prémiového účtu), je podle ustanovení § 53 odst. 8 písm. a) OZ právo Uživatele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu vyloučeno.

 

14. Ochrana osobních informací

 

a) Veškeré soubory, které Uživatel uloží na servery Služby, jsou svázány s účtem Uživatele a Uživatel sám rozhoduje o jejich zpřístupnění dalším osobám.

b) Poskytovatel není oprávněn přivlastňovat si data nahraná Uživatelem, má však právo data Uživatele odstranit ze serveru Služby v souladu s výše uvedenými pravidly.

c) Poskytovatel se zavazuje v souladu se ZoOÚ chránit veškeré údaje Uživatele, jež Uživatel zadal do svého účtu.

d) Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případy vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

 

15. Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem ČR. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

 

16. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

 

17. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty.

 

18. Strany si v souladu s ust. § 1752 OZ, sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit znění těchto Podmínek. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Uživatelům dle čl. 17 těchto Podmínek. Nebude-li Uživatel se změnou Podmínek souhlasit, je oprávněn změnu Podmínek odmítnout tím, že zruší svůj uživatelský účet, a tak ukončí užívání Služby. Jestliže tak neučiní do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o změně Podmínek, mají smluvní strany za to, že Uživatel nové znění Podmínek přijal a je jím tedy vázán.

 

19. Uživatel vyslovuje souhlas s možností, že práva a povinnosti z těchto Podmínek vyplývající anebo další práva a povinnosti související s poskytováním Služby je Poskytovatel oprávněn bez omezení převést na jakoukoliv třetí stranu, což Uživatel bere na vědomí.

 

20. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část ukáže jako neplatná, neúčinná či nevymahatelná, je plně oddělitelná od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20. listopadu 2015.