Všeobecné podmínky serveru netshare.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné podmínky serveru Netshare.cz (dále jen „Podmínky“) se vztahují na služby poskytované na internetovém serveru netshare.cz, dostupném na adrese (URL) www.netshare.cz (dále jen "Služby"), přičemž poskytovatelem je společnost CloudNet s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 233608, IČO: 03557111, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).

2. Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami a jejich dodržováním a která užívá Služby Poskytovatele, přičemž souhlas s Podmínkami může Uživatel vyjádřit i tím, že začne Služby využívat (dále také jen „Uživatel“).

3. Službami poskytovanými ze strany Poskytovatele se rozumí zejména možnost ukládání datových souborů Uživatelem na server netshare.cz dle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, následná správa těchto souborů Poskytovatelem včetně stahování dat Uživatelem, jakož i další doplňkové služby, jako např. zajištění uživatelského rozhraní či zajištění možnosti vyhledávání a přístupu k datovým souborům Uživateli i třetím osobám, v případě, že se jedná o datové soubory, které je možné sdílet, tzn. zpřístupnit dalším osobám.

 

II. Práva a povinnosti Uživatele

 

1. Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím poskytovaných Služeb bude nahrávat, ukládat, sdílet či stahovat pouze takové soubory, které je oprávněn užívat, rozmnožovat, publikovat, rozšiřovat či jinak sdělovat, a to v souladu s platným autorským právem, licenčním právem či na základě jiného právního titulu k takovému souboru.

2. Uživatel se dále zavazuje, že prostřednictvím poskytovaných Služeb nebude nahrávat, ukládat, sdílet či stahovat takové soubory, které jsou protiprávní svým obsahem či je protiprávní jejich stahování, porušují autorská či jiná práva třetích osob, navádějí či napomáhají k trestné činnosti nebo schvalují trestnou činnost, zobrazují dítě v sexuálním kontextu nebo znázorňují sex se zvířetem, mohou podněcovat k nenávisti a nepokojům třetích osob nebo skupin občanů a dále soubory, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, českým právním řádem a právem Evropské unie.

3. Uživatel je plně odpovědný za obsah dat, která prostřednictvím Služby na server uloží, případně která spravuje, stahuje či sdílí, přičemž právě uvedené se týká i dat získaných z jiných zdrojů, jejichž autorem není Uživatel. Veškeré datové soubory, které Uživatel vloží na server poskytující Služby, jsou spjaty s uživatelským účtem Uživatele a Uživatel rozhoduje o jejich zpřístupnění dalším osobám.

4. Uživatel přijímá plnou odpovědnost za veškerou škodu či jinou újmu, kterou způsobí Poskytovateli nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Služeb.

5. Uživatel se zavazuje, že svým jednáním souvisejícím s užíváním Služeb nepoškodí dobré jméno Poskytovatele.

6. V případě, že má Uživatel podezření o porušení těchto Podmínek nebo o protiprávním jednání jiného uživatelem či třetí osoby, je povinen toto podezření neprodleně oznámit Poskytovateli prostřednictvím emailu na adresu info@netshare.cz.

7. Uživatel, jež je u Poskytovatele řádně zaregistrován a poskytl tedy svoji emailovou adresu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že mu Poskytovatel může prostřednictvím emailu zasílat obchodní sdělení týkajících se produktů a služeb Poskytovatele i třetích osob. Zasílání obchodních sdělení může Uživatel zrušit prostřednictvím odkazu umístěného v emailu obsahujícím obchodní sdělení.

 

III. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

1. Poskytovatel neodpovídá za obsah datových souborů nahraných Uživateli a s jejich obsahem se nijak neseznamuje ani není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace, přičemž Uživatel bere tyto skutečnosti na vědomí.

2. Poskytovatel odpovídá za obsah těchto souborů pouze v případě, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze konkrétního případu vědět, že obsah ukládaného souboru či jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

3. Poskytovatel je v případě porušení těchto Podmínek oprávněn zcela zrušit a smazat účet Uživatele, zablokovat mu přístup ke Službě, jakož i smazat veškerá uložená data či zabránit jejich stahování, přičemž tímto ustanovením není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Smazáním uživatelského účtu či odstraněním datových souborů Uživatele nevzniká Poskytovateli oprávnění k přivlastnění obsahu dat nahraných Uživatelem.

 

IV. Prémiový účet

 

1. Uživatel má možnost uhradit poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele, jež je zveřejněn na jeho internetových stránkách a získat tak prémiový účet. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem týkající se takového prémiového účtu vzniká okamžikem zadání objednávky a uhrazení plné ceny za zvolený prémiový účet. Uživatel prémiového účtu je povinen se řídit těmito Podmínkami a aktuální nabídkou Poskytovatele.

2. Zakoupením prémiového účtu, jehož časová platnost je neomezená, získá Uživatel na základě kreditu další dodatečné služby ze strany Poskytovatele, a to zejména službu stahování souborů a dat maximální možnou rychlostí a prioritní uživatelskou podporu ze strany Poskytovatele.

3. Náklady na dodání služby prémiového účtu nejsou s ohledem na povahu služby hrazeny.

4. Uživatel výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že mu služby spojené s prémiovým účtem mohou být poskytnuty bezprostředně po vzniku smluvního vztahu, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

V. Ochrana osobních údajů

 

1. Uživatel při své registraci sděluje Poskytovateli dobrovolně informace a osobní údaje, přičemž se zavazuje, že tyto jsou pravdivé a přesné. Svou registrací Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž Poskytovatelem je nejen zpracovatelem, ale i správcem těchto informací a osobních údajů o Uživatelích Služby.

2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele poskytnuté při registraci Uživatelem v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby, pro komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem, pro zasílání obchodních sdělení a informací, popř. pro další účely, se kterými Uživatel souhlasil či které mají souvislost s předmětem činnosti Poskytovatele. Poskytovatel veškeré osobní údaje eviduje a zpracovává po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3. Poskytovatel se zavazuje veškeré informace a osobní údaje Uživatelů chránit v maximální možné míře před neoprávněnými zásahy třetích osob a dodržovat právní předpisy vztahující se na tuto problematiku, zejména zákon na ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Poskytovatele předat informace a osobní údaje Uživatelů třetím osobám či orgánům veřejné moci, je-li to v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

4. Uživatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa jeho práva dle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

VI. Reklamační řád a informace pro spotřebitele

 

1. V případě nahlášení reklamace je Uživatel povinen uvést veškeré podstatné relevantní údaje, tj. zejména své přihlašovací údaje a specifikaci transakce, jež je důvodem reklamace, a to včetně popisu situace. V případě neposkytnutí dostatečně přesných informací ze strany Uživatele či jejich nedoplnění v přiměřené lhůtě poskytnuté Poskytovatelem nebude reklamační řízení zahájeno. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl.

2. Veškeré reklamace se Poskytovatel zavazuje řešit neprodleně, avšak v závislosti na konkrétní situaci vždy oznámí Uživateli výsledky reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení řádného nahlášení reklamace.

3. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V případě, kdy bylo již na žádost Uživatele zahájeno poskytování Služby, uhradí Uživatel Poskytovateli část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy v rozsahu již poskytnutých Služeb. Odstoupení od smluvního vztahu bez uvedení důvodu je však dle ust. § 53 odst. 8 písm. A) občanského zákoníku vyloučeno v případě, že ze strany Uživatele nebylo dosud zahájeno využívání rozšířených služeb poskytovaných prémiovým účtem.

4. V případě využívání služeb prémiového účtu ze strany Uživatele není Uživatel oprávněn požadovat jakoukoliv kompenzaci či vrácení uhrazených plateb, a to ani tehdy, jestliže byl jeho uživatelský účet zrušen či znepřístupněn nebo došlo k zastavení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele, jejich zrušení nebo zablokování bez ohledu na to, kdo takovou situaci zapříčinil.

5. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem týkající se reklamace Služby, odstoupení od smlouvy apod. je prováděna výhradně elektronickou formou, a to prostřednictvím emailové adresy info@netshare.cz.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů je příslušný Městský soud v Praze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a v této jazykové verzi jsou závazné. Případné jiné jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

2. V souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku je Poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit znění těchto Podmínek, a to po předchozím upozornění Uživatele. Případné změny obsahu Podmínek nabývají účinnosti svým zveřejněním, případně je Poskytovatelem stanoven počátek jejich účinnosti konkrétním dnem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům pak nové znění Podmínek nabývá účinnosti až poskytnutím souhlasu ze strany Uživatele, přičemž za souhlas je považováno i další využívání Služeb i po datu, ke kterému nové znění Podmínek nabylo účinnosti. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je povinen ve lhůtě 30 dnů zrušit svůj uživatelský účet. Nezruší-li Uživatel po datu účinnosti nových Podmínek svůj uživatelský účet, má se za to, že s novým zněním Podmínek souhlasí.

3. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá pouze elektronicky, a to prostřednictvím emailové korespondence.

4. Uživatel bere na vědomí a dává svůj výslovný souhlas s tím, že práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem na základě těchto Podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby. Takovýto převod nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek nebo smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek.

5. V případě, že je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek zcela nebo zčásti neplatné či nevymahatelné nebo se takovým ukáže, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel se zavazuje v takovém případě nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14.12.2017